Inter-Actualités Magazine, Emisyon Spesyal “Boat People”, me 1980

 

Telechaje: Inter-Actualités Magazine, Emisyon Spesyal “Boat People”, me 1980

DESKRIPSYON

Jean Dominique ak Michèle Montas fè yon repòtaj depi Miyami, sou obstak striktirèl ak biwokratik kap afwonte refijye ayisyen kap eseye jwenn azil politik ozetazini. Yon kantite refijye san parèy ap kouri kite Ayiti al chèche lavi ozetazini, nan Bahamas, ak lòt peyi – yon mwayenn de 200 chak semenn ap kite Ayiti. Kesyon dwa “boat people” ayisyen, ak apeprè 30,000 ayisyen san papye ki deja nan Laflorid, tounen yon gwo deba politik Ozetazini. Kiben kap kouri poutèt gouvènman kominis konn jwenn azil politik Ozetazini paske gouvènman ameriken nan di se refijye politik yo ye, konsa kiben yo jwenn èd (pèmi pou travay ak asistans sosyal). Okontrè, gouvènman ameriken nan di ayisyen se refijiye ekonomik yo ye, konsa yo pap jwenn menm èd ak menm dwa kòm kiben yo. Gen politisyen ak militan kap travay nan domenn dwa sivil ozetazini, pa egzamp Jesse Jackson, manm Congressional Black Caucus (yon komite pou manm kongrè ki nwa), ak lejislatè nan pati demokratik la, kap di tout sa se blòf li ye – se pa politik, se rasis enstitisyonèl li ye. Konsa yap mete presyon sou administrasyon Jimmy Carter ak kongrè pou yo chanje lwa sou trètman refijiye ayisyen. Dominique ak Montas pale ak yon depite direktè nan INS (Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon ameriken an), kap di se pa vrè, ke INS lan pa trète ayisyen diferan pase kiben. Depite direktè a di Depatman Leta pa ba yo okenn prèv ke ayisyen ap afwonte pèsikisyon si yo tounen Ayiti. Manm staf Sant Refijye Ayisyen nan Miyami di ke nan ka refijye ayisyen yo, nou pa ka separe sa k politik ak sa k ekonomik. Avoka ameriken Ira Kurzban di ke Depatman Leta ak INS gentan rann li efektivman enposib pou ayisyen fè revandikasyon pou azil politik, e konsa, Depatman Leta ak INS vyole plizyè lwa ameriken, konstitsyon ameriken nan, ak lalwa entènasyonal. Pou konkli, Dominique pale de kouraj, pè, ak detèminasyon an silans refijye ayisyen yo: “Se frè nou yo ye, e se nou tout ki responsab.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *