Pwojè

Achiv Radio Haïti, ki kounye a nan Achiv Dwa Moun (Human Rights Archive) nan Biblyotèk David M. Rubenstein pou Liv ki Ra ak Maniskri (David M. Rubenstein Rare Book and Manuscript Library) nan Inivèsite Duke, pral tounen yon resous san parèy pou chèchè, edikatè, ak manm piblik la ki gen enterè nan politik, sosyete, ak kilti Ayiti nan 20yèm syèk.  Kòmsadwa, pwojè a pral konsève tout achiv Radio Haïti-Inter, ki te vwa demokrasi an Ayiti depi jenèz stasyon an nan ane 1960 yo jiskaske l’ fèmen an 2003.

(pou jwenn soutit an kreyòl, klike sou«cc» nan kwen dwat)

Nan ane k’ap vini yo, achiv odyo tout antye pral dijitalize epi konsève andedan yon repozitwa enstitisyonèl nan Duke.  Tout moun pral jwenn achiv la gratis sou entènet.  An atandan, Fowòm pou Chèchè ak Piblik la (Forum for Scholars and Publics) kreye sit entènet sa a, pou espoze yon ti echantiyon anrejistreman soti nan Achiv Radio Haïti a.  Gen plis pase 3000 lòt anrejistreman, an kasèt epi an woulo, ki poko dijitalize.

N’ap kontan resevwa komantè ak sijesyon sou sit la ak souvni Radio Haïti.  Sivouple, fè nou konnen ki lòt sijè ak emisyon ki ka entere nou.  Mèsi pou vizite sit la!

***

Se Fowòm pou Chèche ak Piblik ki kreye sit entènet Achiv Radio Haïti.

Laurent Dubois, PhD,  Direktè Fowòm pou Chèche ak Piblik
Meagan Bonnell, Direktris Kominikasyon ak Medya
Margaret L. (Lou) Brown, Direktris Pwogramasyon

Meagan Bonnell te fè konsepsyon sit la, epi se li menm ki bati l’.  Laura Wagner, PhD te seleksyone, ekri, epi mete anplas kontni sit la, an angle avèk kreyòl.  Sandie Blaise te bay anpil sipò teknik ak asistans òganizasyonèl.

Yon kokenn mèsi trè spesyal pou Michèle Montas ak J.J. Dominique, pou tout jenerozite, bon kè, solidarite, kouraj, ak pasyans pandan tout pwosesis la.

Sit sa a pa ta janm posib san gwo travay, tolerans, ak soutyen teknik ak achival Kat Stefko, Craig Breaden nan Sèvis Teknik Biblyotèk Rubenstein nan, Zeke Graves nan Sant Pwodiksyon Dijital, ak Patrick Stawski nan Achiv Dwa Moun nan Biblyotèk Rubenstein nan.

Finalman, nou trè rekonesan pou tout moun, sa ki an Ayiti kou sa k’ lòt bò, sa k vivan kou sa ki ale yo, ki te patisipe nan pwojè Radio Haïti a pandan tout ane yo.  Mèsi a tout moun ki te konsève, pwoteje, epi sove tèp sa yo malgre tout obstak.

***

Imaj ki parèt sou paj dakèy:

Jean-Louis, Maxan. Yo touye Jando.  2001.
Duval-Carrié, Édouard.  Little Crippled Haiti. 2006.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *